top of page

krinvanto vishvam aryam

let's make this world noble

grondbeginselen
arya samaj

  1. God is de oorzaak van alle ware kennis en van de zaken die hierdoor gekend worden.

  2. Het opperwezen is Waar, Intelligent, Heilig, Gelukkig, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Zonder gelijke. Hij is de onderhouder van het heelal, de Albeheerser, de Aldoordringer, Alwetend, zonder vrees. Hij is zonder begin, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, Eeuwig, Onsterfelijk en Onlichamelijk. Hij is de Maker van het heelal. Slechts Hem komt aanbidding toe.

  3. De Veda’s zijn de boeken der ware kennis. Het is de voornaamste plicht van de Ariërs om te lezen, te onderwijzen, te horen en voor te dragen.

  4. Ieder zal steeds bereid zijn de waarheid aan te nemen en onwaarheid te verwerpen.

  5. Alle daden dienen deugdzaam te zijn, d.w.z. zij moeten gesteld worden na de overweging van hun toelaatbaarheid.

  6. Het hoofddoel van de Arya Samaj is het welzijn der wereld, d.i. de bevordering van het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van allen.

  7. Ieder zal overeenkomstig zijn verdiensten met liefde en rechtvaardigheid behandeld worden.

  8. Onkunde moet uitgeroeid en kennis verspreid worden.

  9. Niemand zal tevreden zijn met eigen welzijn, maar ieder beschouwt zijn eigen welzijn als ondergeschikt aan dat van allen.

  10. Allen dienen zich te onderwerpen aan de wetten, die heilzaam zijn voor de ganse gemeenschap. In persoonlijke aangelegenheden mag echter naar goedvinden gehandeld worden.

Arya Samaj moet zich richten op ecologie en duurzaamheid’

Uit TROUW 25 september 2010 

De hervormingsbeweging Arya Samaj, ’de gemeenschap van nobelen’, is toe aan vernieuwing en moet de accenten op andere zaken leggen dan wat zij sinds jaar en dag gewend is, zeggen kritische aanhangers van de tweede hoofdstroming binnen het hindoeïsme. 

The future of the past

of  the vedic dharma

A new agenda for the Arya Samaj

het corona virus 

en de ayur-veda

voorschriften en voorzorgsmaatregelen 

voor bescherming tegen virussen

fasned-info 2.png
bottom of page