top of page

financieel beleid

De financiële middelen bestaan uit donaties, subsidies en contributies van de lid- organisaties. Een ander gedeelte van het inkomen wordt gegenereerd door vrijwillige bijdragen verkregen voor de uitgegeven boeken en bijdragen van sponsoren. Sponsoren worden benaderd om een bijdrage te leveren aan een project, lezing of bijeenkomst. Sponsorbijdrage is heel gevarieerd en kunnen bestaan uit het beschikbaar stellen van financiële middelen, ruimtes en of het gratis verzorgen van lezingen door voorgangers of andere personen.

Beheer van financiën

De penningmeester is bevoegd tot het doen van betalingen. Alle betalingen zijn gedekt door facturen dan wel kwitanties die voorzien zijn van parafen van de penningmeester en de voorzitter. De bankrekeningen zijn enkel toegankelijk voor penningmeester en de gemachtigde bestuursleden. Voor contante opnamen moeten er minimaal 2 bestuursleden betrokken zijn en geldt er een maximum opname van € 500. De reçu’s van contante opnamen worden voorzien van paraaf van de desbetreffende leden. Ontvangsten van de vrijwillige bijdrage van boeken en contante donatie worden door de penningmeester geregistreerd en afgestort door hemzelf of een bestuurslid. Tellingen van contante donatie en vrijwillige bijdragen vinden altijd plaats door minimaal 2 bestuursleden. Bij elke vergadering worden de kwitanties van contante opnamen, mutaties op de bankafschriften, afstortingen en betalingen door de penningmeester verantwoord en beoordeeld door het bestuur.

Alle financiële middelen en sponsorbijdragen worden enkel aangewend t.b.v. de activiteiten en werkzaamheden, reeds vermeld in het werkplan, om de gestelde doelstellingen te realiseren. Het saldo dat voortvloeit uit de activiteiten en werkzaamheden wordt toegevoegd of onttrokken aan (van) de bestemmingsreserve.

Controle op het gevoerde financiële beleid wordt jaarlijks gedaan door de kascommissie. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor het voeren van de werkzaamheden. 

bottom of page